Datesheets

External Datesheet of BBA/ BA/ B.Com (Session 2021-22) Attachment

- 6th Semester

External Datesheet of BBA/ BA/ B.Com (Session 2021-22) Attachment

- 2nd Semester

External Datesheet of BBA/ BA/ B.Com (Session 2021-22) Attachment

- 4th Semester

Internal Assessment Datesheet of BBA / B.Com / B.A (Session 2021-22) Attachment

- 6th Semester

External Datesheet of BBA/ BA/ B.Com (Session 2021-22) Attachment

- 1st Semester

External Datesheet of BBA/ BA/ B.Com (Session 2021-22) Attachment

- 3rd Semester

External Datesheet of BBA/ BA/ B.Com (Session 2021-22) Attachment

- 5th Semester

Internal Assessment Datesheet of BBA (Session 2021-22) Attachment

- 1st, 3rd & 5th Semesters

Internal Assessment Datesheet of B.Com (Session 2021-22) Attachment

- 1st, 3rd & 5th Semesters

Internal Assessment Datesheet of B.A (Session 2021-22) Attachment

- 1st, 3rd & 5th Semesters

External Exams Datesheet of BBA (Session 2020-21) Attachment

- 1st, 3rd & 5th Semesters

External Exams Datesheet of B.Com (Session 2020-21) Attachment

- 1st, 3rd & 5th Semesters

External Exams Datesheet of B.A (Session 2020-21) Attachment

- 1st, 3rd & 5th Semesters

B.A Attachment

- 2nd Semester

BBA/B.COM Attachment

- 2nd Semester

BBA/B.A/B.COM Attachment

- 4th Semester